Kategorie: Reakcje i postawy

ODGADNIĘTA LICZBA

Jeżeli od­gadliśmy liczbę, o której myślała osoba badana, nie należało ni­czego robić. Oczywiście, mając do wyboru dziesięć możliwości, co najmniej siedem czy osiem razy musieliśmy się pomylić. W takim momencie osoba badana naciskała guzik i dokładnie wi­działa — o to

GRUPA KONTROLNA

Grupa kontrolna nie dozna­wała tyle szczęścia. Jej członkowie przez naciśnięcie guzika zapa­lali umieszczoną na ścianie lampę, dając tym znać o pomyłce osoby prowadzącej eksperyment. W fazie końcowej wszystkie osoby badane musiały dokładnie opowiedzieć o pierwszym, fru­strującym etapie badania, o poniżeniu

W PEWNYCH OKOLICZNOŚCIACH

Agresywna katharsis w pewnych okolicznościach jest więc istniejącym przeżyciem emocjonalnym. Popełniamy błąd, gdy próbujemy ją wykorzystać do wyleczenia dziecka agresywnego. Katharsis nie oznacza wcale, że pod jej wpływem z dziecka ulotni się nagromadzona w nim agresja. Pod wpływem chwilo­wej ulgi

ESTETYCZNE WYRAŻENIE KATHARSIS

Ten, kto w teatrze raz wziął udział w estetycznym wrażeniu katharsis, według wszelkiego prawodpo- dobieństwa będzie się starał jak najszybciej ponownie wziąć udział w podobnym przeżyciu i kiedy tylko będzie miał ku temu okazję, znów uda się do teatru. Zgadzamy

AGRESJA KARANA

Metoda „klin klinem” nie jest dobra, że agresji nie można wyleczyć metodą pobłażliwości czy też nagradzania zachowań agresywnych, w nadziei że kiedyś wyczerpie się wewnętrzna skłonność do nich. Dzieje się bowiem wręcz odwrotnie: nagradzanie agresji powo­duje wzrost liczby takich zachowań.

SŁUSZNOŚĆ ZDANIA

Pozosta­łych 12 dzieci mogło w dalszym ciągu wyładowywać agresję bez żadnych przeszkód. Za trzecim razem 11 dzieci, których za­chowanie agresywne było poprzednio karane, wykazywało o wiele mniej, i o mniejszym nasileniu, reakcji agresywnych’niż ” grupa druga. Fakt, że pod wpływem

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW

Wyniki .te możemy zastosować w stosunku do sytuacji w rodzinie. Jeżeli karzemy agresję, do reakcji gniewu dołączają się jeszcze lęk oraz niepokój, i dziecko nauczy sią hamować ta­kie reakcje w domu, a na drodze generalizacji także w tych sytu­acjach, które

WYŁĄCZNIE OTWARTE FORMY

Dziecko hamuje wyłącznie otwarte formy agresji, co nie oz­nacza jeszcze, że jego gniew i pragnienie zemsty także ulegną przyhamowaniu. Co więcej, w myśl reguły frustracja — gniew każda kara, którą dziecko uważa za niegodną, lecz do znoszenia której skłania je

SPOTKANIE Z SYTUACJAMI

Dlatego właśnie spotykamy się z takimi sytuacjami, jak: strajk głodowy, obniżenie wyników w szkole, zerwanie tych więzów koleżeńskich, które rodzice uważają za korzystne. Zacytowane­go już wcześniej stwierdzenia Mussena, zgodnie z którym dziecko karane za otwartą agresję „…nauczy się hamować te

ŻYCIE DOMOWE DZIECKA

Dziecko, którego domowe życie jest zamknięte w sztywne ramy autorytetu rodzicielskiego, które w domu nie ma żadnych praw, tylko jeden podstawowy obowiązek — bez żadnego sprzeciwu ustępować, będzie nagromadzony gniew i złość wy­zwalało natychmiast, gdy tylko wyrwie sią z paraliżujących

ZGODNIE Z ZASADĄ DZIAŁANIA

Zgodnie z zasadą działania prze­niesienia agresji gniew, którego jednostka nie może przejawić w otwartej formie w stosunku do celu pierwotnego, szuka innej drogi ujścia. W życiu dorosłych także wielokrotnie bywamy świadkami takiego zjawiska. Kiedy pracownik zostaje ostro zbesztany przez swego

ODKRYTE PRAWIDŁOWOŚCI

Psycholo­gowie odkryli wiele prawidłowości dotyczących przeniesienia agresji, którymi nie będziemy się jednak teraz zajmować. Nale­ży tylko zauważyć, że przynosi ono o wiele mniejszą ulgę, a wartość takiej formy katharsis jest o wiele niższa niż w przy­padku wybuchu gniewu skierowanego na