SFERA FAKTÓW I WARTOŚCI

Z kolei K. Marks nigdy nie rozdzielał sfery faktów i war­tości; niedocenianie zaś problemów aksjologicznych przez marksi­stów II Międzynarodówki doprowadziło do prób uzupełniania mate – rializmu historycznego kantowską problematyką moralną. Z poważnym potraktowaniem problematyki aksjologicznej w teorii marksis­towskiej mamy do czynienia dopiero od lat sześćdziesiątych na­szego wieku pozytywiści (A. Comte, 3.5. Mili, L.A.3. Quetelet) twierdzili, że do zadań uczonego nie należy wartościowanie bada­nych zjawisk. Zakaz ten – formułowany mniej czy bardziej rygory­stycznie we wszystkich odmianach pozytywizmu – wynikał z podsta­wowych reguł, pozwalających odróżnić takie spory filozoficzne i naukowe, które prowadzić warto, od takich, które nie mają szans rozstrzygnięcia. Reguły prowadzące do zaprzeczenia wartości poz­nawczej sądów oceniających i wypowiedzi normatywnych to fenome nalizm i nominalizm.

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!